دانش اندوزی حرفه ای

دانش اندوزی حرفه ای ، عنوانی است که امروزه بیش تر از قبل به گوشمان می خورد . علی الخصوص در قشر تحصیل کرده که میل به پیشرفت در آنها موج می زند .

دانش اندوزی را همه بلد ند . اما سوال اینجاست : دانش اندوزی حرفه ای چیست ؟

اگر هدف و استراتژی شخص فقط کسب علم ودانش باشد ، در انتها جایگاه ویژه ای برای او دیده نمی شود . این کار امری تفننی میشود ، سرگرمی می شود ، دل خوش کنک می شود ، می خواند که بگوید دارد کارمفیدی انجام می دهد .

 اگر شخص در این مسیر به ریسمان های مختلف علم چنگ زند ، در نهایت هیچ چیز عایدش خواهد شد...

تازه اگر بتواند تمام آن مطالب را با پیشرفت علم به روز نگه دارد ، آیا یافته های او  چیزی جز مطالب جسته و گریخته در هر یک از موضوعات خواهد بود ؟

شخصی که این چنین مسیر را طی می نماید فقط و فقط میل درونی اش را به کسب علم و آگاهی راضی نموده است .

 انگیزه درونی اش را به اجابت رسانده اما متخصص و حرفه ای نشده است  .

حرفه ای خواندن یعنی هیچ چیز نخواندن جز موضوع مربوط به حرفه مان .

یعنی فقط تخصص خواندن به قصد حرفه ای شدن ، یعنی از وسوسه خواندن مطالب پراکنده جلوگیری کردن .

فرد باید در هر حوزه و زمینه ای بتواند به موارد محدود یا حتی فقط در یک حوزه کسب تخصص نماید و به عبارتی باید در رشته خودش حرفه ای شود ، این طوری پس از گذشت زمانی کوتاه وجه ممیزه ای با سایرین خواهد داشت به نحوی که کمتر شخصی پیدا می شود که حاضر با تعامل و فعالیت با چنین شخصی نباشد .

معلمی را در نظر بگیریم که هم تاریخ تدریس می نماید و هم جغرافیا و هم علوم اجتماعی ، مگر یک فرد تا چه اندازه می تواند به تمام اطلاعات موجود در زمینه های مختلف دست یابد؟ این فرد هر چقدر هم اطلاعات خوبی داشته باشد ولی بازهم از معلمی که فقط در یک زمینه تدریس میکند ضعیف تر است .

آیا اصلاً عمر آدمی کفاف کسب علوم مختلف را می دهد ؟

این روش از کسب علم برای عصر ابوریحان بیرونی است ، زمانی که علم هما نند امروز تخصصی نشده بود . می گویند او دانشمندی بود که هم جغرافیا میدانست و هم الهیات و هم علم نجوم .

آیا امروزه با لحاظ گستردگی موضوعات ، می توان با همان روش پیش رفت ؟

اگر به شیوه های کسب علم در دنیا نگاه کنیم به جز تخصص گرایی چیزی به چشم نمی خورد .

 امروزه کسب علم به روش عمومی دیگر پاسخ گوی نیاز های جامعه نخواهد بود ، علم با سرعت بالایی به سمت  تک رشته ای شدن و تخصصی شدن در حرکت است  .

باید در مسیر شغلی و حرفه ای خود پایدار بمانیم تا به جایگاه عالی تری دست یابیم . این هدف جز با دانش اندوزی حرفه ای میسر نخواهد شد . ارسال نظر

عطیه ذوالفقاری / کارشناس حقوقی
17 خرداد 1399