برنامه و آرشیو صوتی دوره آموزشی ۱۷ اصل کار تیمی

مرور و جمع‌بندی - محمد فرجی
مرور و جمع‌بندی (۱)
مرور و جمع‌بندی (۲)
مرور و جمع‌بندی (۳)